After reading the mind will restart automatically
Mind update
Blog
utorak, studeni 21, 2017

"Nežidovi su stvoreni da služe Židovima. Oni moraju orati, kopati, sijati, kositi, vršiti. Židovi su stvoreni da na gotovo dođu." (Talmud, Berahot58a).

 

"Između nežidova i Židova ne postoji nikakva veza. Jer meso nežidova je životinjsko meso, a njihovo sjeme je životinjsko sjeme." (Talmud, Yebamot89a).

 

"Isus Krist je sin prostitutke. On je kopile. " (Tokdoš Ježu).

 

"Bog je stvorio nežidove, iako su oni ravni sa životinjama, i dao im je čovjekov oblik, jer ne dolikuje Židovu da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u čovječjem obliku." (Šulhanaruh, Mudraštalpiot 225).

 

"Isus Krist je sin jedne menstruacije. On je: Ben pandreat, tj. sin nečiste životinje." (Tokdoš Ježu).

 

"Isus Krist je na jednom đubrištu sahranjeno crknuto pseto." (Sahar).

 

"Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Židovima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i podčinjeni biti." (Talmud, Šab120a).

 

"Nežidovi, čija duša potiče od nečistog duha, nazivaju se svinjama." (Talmud, Jalkut Rubeni 12).

 

"I zato kad jedan nežidovski sluga ili sluškinja umre, treba ih ožalostiti onako, kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud, Brohes).

 

"Tko Židova ošamari toliko je učinio grijeha kao da je samog Boga udario." (Talmud, Sanhedrin58b).

 

"Zabranjeno je biti milostiv prema nežidovima." (Talmud, Ramban).

 

"Nežidovu ne treba milost i pomoć ukazivati." (Talmud, Yebamot12a).

 

"Nežidov nema oca, jer je on na đubrištu rođeno pseto." (Talmud, Yebamot).

 

"Ma koliko imali narodi svijeta tijelo slično Izraelcima, ipak se oni uspoređujući sa čovjekom imaju smatrati za majmune." (Talmud, Šene Lukot 250).

 

"Spolni odnosi nežidova su isto kao i spolni odnosi životinja." (Talmud, Sanhedrin74b).

 

"Nežidovka u bremenitom stanju ima se smatrati kao bremenita stoka." (Šulhanaruh, Košen ha-mišpat 405).

 

"Dijete u utrobi jedne nežidovke nije bolje od životinje." (Šulhanaruh, Jorehdeah 240).

 

"Bog je naredio da se nežidovu pozajmi novac samo uz kamatu. Mi mu na taj način ne pomažemo nego štetimo''(Talmud, Sefer Mikvod 73)

 

"Ako jedeš s nežidovom, to je isto kao da jedeš s psom'' (Tospoth, Yebamot84b)

 

"Nežidov je kao jedno pseto. Što više, zapisi uče da se pseto mora poštovati više od Nežidova'' (Talmud, Ekeseget raši eksod 22 )

 

"I najbolji među nežidovima mora se ubiti'' (Talmud, Melhita32b)

 

"Nežidovska djevojčica stara tri godine i jedan dan može se oskrnaviti'' (Aboda sara 27a)

 

"Tko prolijeva krv onih koji nisu Židovi, Bogu žrtvu prinosi'' (Jalkut 772)

 

bezargumenata @ 18:22 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, siječanj 9, 2013
 

»Kada dođeš pod koji grad da na nj navališ,

najprije mu ponudi mir. 

11Ako ti odgovori mirom i otvori ti vrata svoja,

sav narod što se nađe u njemu

podvrgni tlaki neka za te radi. 

 12Ali ako odbije tvoj mir i zarati s tobom,

opsjedni ga. 

13Kad ti ga Jahve, Bog tvoj, preda u ruke,

sve njegove muškarce pobij oštrim mačem! 

 14A žene, djecu, stoku,

sve što bude u gradu – sav plijen –

uzmi sebi i uživaj plijen od svojih neprijatelja

što ti ga daje Jahve, Bog tvoj. 

15Tako čini sa svim gradovima

koji budu vrlo daleko od tebe,

koji ne budu gradovi ovih naroda odavde. 

16U gradovima onih naroda

koje ti Jahve, Bog tvoj, preda u baštinu

ništa ne ostavljaj na životu, 

17nego ih udari ‘heremom’ – kletim uništenjem:

Hetite i Amorejce, Kanaance

i Perižane, Hivijce i Jebusejce,

kako ti je Jahve, Bog tvoj, naredio.

 

Izvor:

Stari zavijet

- Knjiga postanka - Ponovljeni zakon -  Sveti ratZauzimanje grada
bezargumenata @ 20:52 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
petak, studeni 30, 2012
14) - A baš su žene, po nagovoru Bileamovu,

zavele Izraelce da u Peorovu slučaju 

istupe protiv Jahve.  

Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu.  

Stoga svu mušku djecu pobijte!

A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! 

A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca

ostavite na životu za sebe.

(Knjiga brojeva 31:16-18)

15) - A Jaela, žena Heberova,

uze šatorski klin i čekić u ruke, 

tiho mu se približi

i zabi mu klin kroz sljepoočice 

tako da se zario u zemlju. 

On od iscrpljenosti bijaše tvrdo zaspao

i tako umrije.

(Knjiga o sucima 4:21)

16) - Koga stignu, probost će ga;

koga uhvate, mačem će sasjeći;

16 pred očima smrskat će im dojenčad, 

opljačkati kuće, silovati žene

(Izaija 13:15-16) 

17) - Tada osvojismo sve njegove gradove

prokletstvom udarismo sve gradove s ljudima,

ženama i djecom, ništa ne štedeći

izuzev stoke, koju uzesmo kao plijen,

skupa s plijenom iz gradova što smo ih osvojili.

(Ponovljeni zakon 2:34-35)


18) - Udarismo ih prokletstvom 

- kako smo učinili i sa Sihonom,

kraljem hešbonskim

- zatrvši svaki grad, ljude, žene i djecu. 

A svu stoku i plijen po tim gradovima

zadržasmo za sebe.

(Ponovljeni zakon 3:6-7)


19) - A drugima reče na moje uši:

"Pođite za njim gradom

ubijajte bez milosrđa.

Oči vaše neka se ne sažale

i nemajte smilovanja.

 Pobijte starce, mladiće,

djevojke, djecu i žene;

istrijebite ih sve do posljednjega.

 Ali na kome bude znak 'tau', njega ne dirajte.

Počnite od mojega Svetišta!"

I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom.

(Ezekiel 9:5-6)

- I tada izvršiše kletvu

ništeći oštricom mača

sve što bijaše u gradu:

muško i žensko, staro i mlado,

volove, ovce i magarad.

(Jošua 6:21)

 

(ovaj popis biblijskih zlodjela, preuzet je sa stranice: www.islam-iman.com)

bezargumenata @ 09:34 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
7) - Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih,

kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

8) - Sinovi Jekonijini nisu se radovali

sa stanovnicima Bet Šemeša

kad su vidjeli Kovčeg Jahvin.

Zato je Jahve pobio sedamdeset ljudi među njima.

Narod je tugovao zbog toga

što ga je Jahve tako teškoiskušao. 

(1.knjiga o Samuelu 6:19)

9) - A onaj prorok ili sanjač neka se pogubi 

jer je poticao na otpad od Jahve, Boga vašega ...

(Ponovljeni zakon 13:5)

10) - Kad bi te brat tvoj, sin majke tvoje,

ili sin tvoj vlastiti, kći tvoja, žena u tvom naručju

ili prijatelj tvoj koji ti je kao i život,

potajno zavodio govoreći:

'Hajde da iskazujemo štovanje drugim bogovima',

kojih ne poznaješ ni ti niti su ih poznavali tvoji oci.

(Ponovljeni zakon 13:6) 

 - nemoj pristati niti ga slušaj!

Neka ga tvoje oko ne sažaljuje; 

ne štedi ga i ne sakrivaj ga

10 nego ga ubij! 

Neka se najprije tvoja ruka digne na nj

da ga usmrtiš, 

a onda ruka svega naroda. 

(Ponovljeni zakon 13:8-9)

11) - onda posijeci oštrim mačem

stanovništvo toga grada,

izvrši nad njim kleto uništenje 

i nad svime što bude u njemu.

(Ponovljeni zakon 13:15)

12) - Ovako govori Jahve nad vojskama:

'Odlučio sam osvetiti ono što je Amalek učinio Izraelu

zatvarajući mu put kad je izlazio iz Egipta. 

Sada idi i udari na Amaleka, 

izvrši "herem", kleto uništenje,

na njemu i na svemu što posjeduje;

ne štedi ga, pobij muškarce i žene,

djecu i dojenčad,

goveda i ovce, deve i magarce!'" 

(1.knjiga o Samuelu 15:2-3)

13) O JAHVNIMOM POZIVU NA POSJEDOVANJE

I ISKORIŠTAVANJE ROBOVA:

- A narod koji bijaše u njemu izvede

i stavi ga da radi kod pila,

željeznim pijucima i željeznim sjekirama

i upotrijebi ga za rad u ciglanama.

I tako je isto činio svim gradovima sinova Amonovih.

Potom se David sa svom vojskom vrati u Jeruzalem.

(2.knjiga o Samuelu 12:31)

bezargumenata @ 09:33 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, studeni 23, 2012
 

1) - Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim.

I Jahve planu gnjevom na Izraela. 

4"Pokupi sve narodne glavare", reče Jahve Mojsiju.

"Objesi ih Jahvi usred bijela dana

da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela."

(Knjiga Brojeva 25:3-4)

2) - Gideon im reče:

"Dobro! Kad mi Jahve preda u ruke Zebaha i Salmunu,

iskidat ću vam meso trnjem

i dračem pustinjskim."

(Knjiga o sucima 8:7)

3) - U ponoći Jahve pobije sve prvorođence

po zemlji egipatskoj:

od prvorođenca faraonova,

koji je imao sjediti na prijestolju,

do prvorođenca sužnja u tamnici,

a tako i sve prvine od stoke.

30 Noću ustane faraon,

on pa svi njegovi dvorani i svi Egipćani,

jer se strašan jauk razlijegao Egiptom:

ne bijaše kuće u kojoj nije ležao mrtvac.

(Izbavljenje 12:29-30)

4) - …ili glad za tri godine,

ili da tri mjeseca bježiš pred neprijateljima

i mač tvojih neprijatelja da te stiže,

ili da tri dana Jahvin mač i kuga bude na zemlji

i Jahvin anđeo da ubija

po svim izraelskim krajevima…

(1.knjiga ljetopisa21:12)

5) - Tako je Jahve poslao kugu na Izraela

te pomrije sedamdeset tisuća Izraelaca.

(1.knjiga ljetopisa21:14)

6) - A onda Mojsije navijesti:

"Ovako poručuje Jahve:

'O ponoći proći ću Egiptom.

5 Svaki će prvorođenac

u egipatskoj zemlji umrijeti,

od prvorođenca faraonova,

koji bi imao sjediti na njegovu prijestolju,

do prvorođenca ropkinje

koja se nalazi uz mlinski kamen;

a uginut će i sve prvine od stoke.

(Izbavljenje 11:4-5)

7) - Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih,

kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

bezargumenata @ 00:11 |Komentiraj | Komentari: 19 | Prikaži komentare
subota, studeni 10, 2012
"Sveti rat" nad Amalečanima:

1. Jahve traži od Kralja Šaula herem nad Amalečanima.

Citat: "Izvrši ‘herem’, kleto uništenje,

na njemu i na svemu što posjeduje;

ne štedi ga, pobij 

 muškarce i žene, djecu i dojenčad,

goveda i ovce, deve i magarce!’«

Ali Šaul i narod poštedješe Agaga

i najbolje ovce i najbolja goveda,

ugojenu stoku i jaganjce i sve što je bilo dobro.

2. Samael i Jahve se ljute na Šaula.

Citat: Samuel:

»Kakvo je to ovčje blejanje što dopire do mojih ušiju

i mukanje goveda koje čujem?« 

Šaul: »Dognali su ih od Amalečana,

jer je narod poštedio najbolje ovce

i najbolja goveda

da ih žrtvuje Jahvi, tvome Bogu.

Na svemu drugome izvršili smo ‘herem’.«

Jahve: Jahve te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti:

‘Idi, izvrši ‘herem’ na tim grešnicima,

na Amalečanima, vojuj na njih do istrebljenja.’ 

19Zašto nisi poslušao riječi Jahvine?

Zašto si se bacio na plijen ...?

 

Biblija - citat: http://biblija.ks.hr/search.aspx?pojam=sveti+rat

Kliknuti treći rezultat: 

1. Knjiga Brojeva - Br 31,1 (jahve naređuje kleto uništenje MIdijanaca)
2. Ponovljeni zakon - Pnz 20,1 (Jahve daje upute kako izvršiti kleto uništenej raznih naroda)
3. Prva knjiga o Samuelu - 1 Sam 15,1 (Jahve naređuje kleto uništenje Amalečana)

bezargumenata @ 12:02 |Komentiraj | Komentari: 5 | Prikaži komentare
1. Jahve traži od Mojsija herem nad Midijancima: 

Citat: Jahve reče Mojsiju:  

»Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima..."

2. Mojsije vrši herem: 

Citat:  pobiju sve muškarce. 

Odvedu tada Izraelci u ropstvo midijanske žene

s njihovom djecom i svu njihovu stoku, 

krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago. 

Ognjem spale sve gradove njihove u kojima su živjeli

i sva njihova naselja

a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje.

3. Mojsije se ljuti::

Citat: 15Reče im: 

»Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje!  

Stoga svu mušku djecu pobijte!

A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! 

A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca

ostavite na životu za se. 

bezargumenata @ 11:49 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, studeni 9, 2012
 

Sveti rat protiv Amalečana

Jednom Samuel reče Šaulu:

»Mene je Jahve poslao da te pomažem za kralja

nad njegovim narodom Izraelom.

Poslušaj, dakle, riječi Jahvine. 

2Ovako govori Jahve nad vojskama:

‘Odlučio sam osvetiti ono što je Amalek učinio Izraelu

zatvarajući mu put kad je izlazio iz Egipta. 

3Sada idi i udari na Amaleka, izvrši ‘herem’,

kleto uništenje, na njemu i na svemu što posjeduje;

ne štedi ga, pobij muškarce i žene, djecu i dojenčad,

goveda i ovce, deve i magarce!’«

4Šaul sazva narod te ih izbroji u Telamu:

bijaše ih dvije stotine tisuća pješaka

(i deset tisuća Judejaca). 

5Šaul dođe do amalečkoga grada i postavi zasjedu u dolini potoka. 

6Potom Šaul poruči Kenijcima:

»Otiđite i odvojite se od Amalečana da vas ne bih istrijebio zajedno s njima, jer ste bili skloni svim Izraelcima kad su izlazili iz Egipta.«

I Kenijci se odvojiše od Amalečana.

7Šaul potuče Amalečane od Havile pa sve do Šura, koji leži pred Egiptom. 

8I živa uhvati Agaga, amalečkog kralja,

a sav narod zatre oštricom mača,

izvršujući »herem«, kleto uništenje. 

 9Ali Šaul i narod poštedješe Agaga i najbolje ovce

i najbolja goveda, ugojenu stoku i jaganjce

i sve što je bilo dobro.

Na svemu tome ne htjedoše izvršiti »herem«;

nego što je god od stoke bilo bez cijene i vrijednosti,

na tom izvršiše »herem«.
10

Šaul odbačen

Zato dođe riječ Jahvina Samuelu ovako: 

11»Kajem se što sam Šaula postavio za kralja:

okrenuo se od mene i nije izvršio mojih zapovijedi.«

Samuel se ražalosti i svu je noć vapio Jahvi.

12U rano jutro krenu Samuel da potraži Šaula.

I javiše Samuelu ovako: »Šaul je otišao u Karmel,

i gle, podigao je ondje sebi spomenik;

zatim je otišao dalje i sišao u Gilgal.« 

13Kad je Samuel došao k Šaulu, reče mu Šaul:

»Blagoslovljen da si od Jahve! Izvršio sam Jahvinu zapovijed.« 

14Ali Samuel upita:

»Kakvo je to ovčje blejanje što dopire do mojih ušiju

i mukanje goveda koje čujem?« 

15A Šaul odgovori:  

»Dognali su ih od Amalečana,

jer je narod poštedio najbolje ovce i najbolja goveda

da ih žrtvuje Jahvi, tvome Bogu.

Na svemu drugome izvršili smo ‘herem’.«

16A Samuel reče Šaulu:

»Stani da ti kažem što mi je noćas objavio Jahve.«

A on reče: »Govori!« 

17Tada će Samuel:

»Koliko god si malen sâm u svojim očima,

ipak si postao glavar Izraelovih plemena.

Jahve te pomazao za kralja nad Izraelom. 

18Jahve te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti:

‘Idi, izvrši ‘herem’ na tim grešnicima,

na Amalečanima, vojuj na njih do istrebljenja.’ 

19Zašto nisi poslušao riječi Jahvine?

Zašto si se bacio na plijen i učinio ono što je zlo u Jahvinim očima?«

20Šaul odgovori Samuelu:

»Ja sam poslušao riječ Jahvinu:

poduzeo sam pohod kamo me poslao,

doveo sam Agaga, amalečkoga kralja,

i izvršio ‘herem’ na Amalečanima. 

21Ali je narod od plijena uzeo ovaca i goveda,

i to najbolje na čemu se imao izvršiti ‘herem’,

da žrtvuje Jahvi, tvome Bogu, u Gilgalu.«

22A Samuel odvrati: 

»Jesu li Jahvi milije paljenice i klanice

nego poslušnost njegovu glasu?

Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, 

 pokornost je bolja od ovnujske pretiline.

23Nepokornost je kao grijeh čaranja, 

samovolja je kao zločin s idolima.

Ti si odbacio riječ Jahvinu,

zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kralj!«
24

Šaul uzalud moli oproštenje

Tada Šaul odvrati Samuelu:

»Zgriješio sam što sam prekršio Jahvinu zapovijed i tvoje naredbe.

Bojao sam se naroda i popustio njegovu zahtjevu. 

25A sada mi oprosti moj grijeh i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi.« 

26Ali Samuel odgovori Šaulu:

»Neću se vratiti s tobom: ti si odbacio Jahvinu riječ,

zato je Jahve odbacio tebe

da ne budeš više kralj nad Izraelom.«

27Kad se Samuel okrenuo da ode,

Šaul čvrsto uhvati skut njegova plašta, ali se skut otkide.

28Tada mu reče Samuel:

»Danas ti je Jahve otkinuo kraljevstvo nad Izraelom

i dao ga tvome susjedu, koji je bolji od tebe.« – 

29Ipak, Slava Izraelova ne laže i ne kaje se,

jer nije čovjek da bi se kajao. – 

30Šaul reče:

»Sagriješio sam, ali mi sada učini čast

pred starješinama moga naroda i pred Izraelom

i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi, tvome Bogu.« 

31I Samuel se vrati sa Šaulom i Šaul se pokloni Jahvi.

32Smrt Agagova i odlazak Samuelov

Potom zapovjedi Samuel:

»Dovedite k meni Agaga, amalečkoga kralja!«

I Agag dođe k njemu opirući se i reče:

»Zaista, smrt je gorka!« 

33Samuel mu odvrati:

»Kao što je tvoj mač mnogim ženama oteo djecu,

tako će među ženama tvoja majka ostati bez djeteta!«

I Samuel posiječe Agaga pred Jahvom u Gilgalu.

34Potom Samuel ode u Ramu,

a Šaul se vrati svojoj kući u Šaulovu Gibeu. 

35I Samuel nije više vidio Šaula do svoga smrtnog dana.

Samuel je tugovao zbog Šaula,

ali se Jahve pokajao što je Šaula postavio za kralja nad Izraelom

 

Izvor:

Stari zavijet - Prva knjiga o Samuelu

Jahve se ljuti zašto nisu pobili i stoku

bezargumenata @ 20:59 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, listopad 4, 2012

Pretvaranje vode u krv

Sva se voda u Rijeci prometnu u krv.

Ribe u Rijeci pocrkaše; 

 Rijeka se usmrdje, 

 tako da Egipćani nisu mogli piti vodu iz Rijeke;

krv bijaše po svoj zemlji egipatskoj. 

Žabe

Rijeka će vrvjeti žabama.

One će izići i prodrijeti u tvoj dvor,

u ložnicu, u tvoju postelju,

u kuće tvojih službenika i tvoga naroda,

pod sačeve i naćve tvoje.

Komarci

Komarci navale na ljude i životinje.

Sav prah na tlu pretvori se u komarce

po svoj zemlji egipatskoj. 

Obadi 

Rojevi obada nalete u faraonov dvor,

na domove njegovih službenika

i po svoj zemlji egipatskoj.

Zemlja nastrada od obada.

Pomor stoke

Sva stoka Egipćana ugine,

a od stoke Izraelaca nije uginulo ni jedno grlo.

Kožne bolesti 

Onda Mojsije rasu pepeo prema nebu,

a otekline s čirevima prekriše ljude i životinje.

Tuča i oluja 

Tuča pobi po svem Egiptu

sve što je ostalo vani, ljude i životinje;

uništi sve bilje po poljima

i sva stabla poljska polomi.

Skakavci

Tako će prekriti površinu

da se zemlja od njih neće vidjeti.

Pojest će ono što vam je iza tuče ostalo;

i ogolit će vam sva stabla što po polju rastu.

Tama

Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti

i nitko se sa svoga mjesta nije micao.

A u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala svjetlost.

Smrt provorođenčadi

O ponoći Jahve pobije sve prvorođence

po zemlji egipatskoj:

od prvorođenca faraonova,

koji je imao sjediti na prijestolju,

do prvorođenca sužnja u tamnici,

a tako i sve prvine od stoke. 

bezargumenata @ 20:23 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
ponedjeljak, lipanj 11, 2012
"Potom jedan od sedam anđela

koji su držali sedam čaša dođe k meni i reče mi:

''Dođi da ti pokažem sud nad velikom Bludnicom 

koja sjedi 'na mnogim vodama',

s kojom su 'blud provodili kraljevi zemlje',

i koja je napojila stanovnike zemlje

vinom svoga bluda!"   

I prenese me – u duhu – u pustinju,

i tu opazih Ženu koja sjedi na skrletnoj Zvijeri,

prekrivenu bogopogrdnim imenima;

imala je sedam glava i "deset rogova". 

Žena je bila obučena u grimiz i skrlet 

i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserima. 

U ruci je držala "zlatni kalež"

pun odurnosti i nečistoće svoga bluda. 

Na njezinu je čelu bilo napisano ime – tajna:

"'Veliki Babilon', 

majka bludnicâ i odurnosti zemaljskih."  

Potom vidjeh tu Ženu pijanu od krvi svetih

i od krvi Isusovih svjedoka.

I začudih se velikim čudom kad je vidjeh.

Ali anđeo mi reče: "Zašto se čudiš?

Ja ću ti objasniti tajnu ove Žene

i Zvijeri koja je nosi,

Zvijeri sa sedam glava i deset rogova.

Zvijer 'Bijaše-i-nije', koju si vidio,

'izaći' će ponovno 'iz Bezdana' da ode u propast.

I čudit će se stanovnici zemlje

kojima ime ne 'stoji upisano'

od postanka svijeta 'u knjizi života',

kad vide Zvijer da 'bijaše i nije' i opet će se pojaviti.

Ovdje treba prodornosti,

ti koji imaš mudrost!

Sedam je glava

sedam gorâ na kojima Žena sjedi.

To je i sedam kraljeva,

od kojih su petorica pala [..]" 

(Otk 17,1-10). 

komentar:

Najviši su dostojanstvenici Katoličke crkve = odjeveni u boje Bludnice: biskupi u grimiz, a kardinali u skrlet.

Vatikan raspolaže ogromnim bogatstvom, prepun je zlata i dragulja. Ime Babilon je kodno ime za Rim, sjedište Katoličke crkve.

Katolička crkva je "pijana od krvi svetih"jer je Inkvizicija ubila na milijune svetih ljudi.

Dalje, Bludnica sjedi na sedam brežuljaka, a Rim, prijestolnica Katoličke crkve, sagrađen je na sedam brežuljaka. 

izvorni članak:

http://www.katolik.hr/nekatolickeskupinemnu/antikatolicizammnu/159-babilonska-bludnica  

 

 

bezargumenata @ 05:31 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, svibanj 9, 2012
Protiv tlačiteljâ naroda

Potom rekoh: »Čujte sada, glavari kuće Jakovljeve,
suci doma Izraelova!
Nije li na vama da znate što je pravo?
Ali vi mrzite dobro, a ljubite zlo!
2Vi ljudima derete kožu s tijela
i meso s kosti njihovih.
3Oni proždiru tijelo moga naroda
i deru mu kožu,
lome kosti.
Oni ih komadaju kao u loncu,
kao meso u punom kotlu!

4Zato, oni će Jahvu zazivati,
a on im neće odgovoriti.
Sakrit će, u ono vrijeme, lice od njih
zbog zločina koje su počinili.«
5

Protiv prorokâ najamnikâ

Ovako govori Jahve protiv prorokâ
koji moj narod zavode:
»Ako imaju zalogaj u zubima,
proglašuju: ‘Mir!’
Ali protiv onoga koji im ništa ne stavlja u usta
naviještaju sveti rat.«
6Zato ćete imati noć mjesto vaših viđenja
i tminu mjesto proricanja.
Zaći će sunce tim prorocima
i dan će za njih pomrčati.
7Tada će se posramiti vidovnjaci
i zblaniti vračari.
Svi će oni pokriti gubice,
jer odgovora Božjeg neće biti.
8Ali ja sam pun snage
i duha Jahvina,
pun pravde i jakosti
da objavim Jakovu opačinu njegovu,
Izraelu njegov grijeh.
9

 

Sion će propasti

Čujte dakle ovo, glavari kuće Jakovljeve,
suci doma Izraelova,
vi kojima se pravda gadi
te izvrćete sve što je ispravno!
10Vi koji gradite Sion u krvi
i Jeruzalem u zločinu!
11Glavari njegovi sude prema mitu,
svećenici njegovi poučavaju radi zarade,
proroci njegovi bale za novac.
A na Jahvu se oni pozivaju i govore:
»Nije li Jahve u našoj sredini?
Neće na nas zlo navaliti.«
12Poradi vas i vaše krivnje
Sion će biti polje preorano,
Jeruzalem ruševina,
a goru Doma prekrit će šuma.

bezargumenata @ 21:55 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
srijeda, svibanj 2, 2012
Ugnjetavanje uvjerenja i stavova, te vlastitog zdravog razuma dešava se u instituciji religije.

Religija te protiv tvoje volje sili podržavati određeni skup vjerovanja, koja su kod svih religija vrlo iskrivljena.

Bogovi religija su redovito zli, nasilni i sablažnjivi, dok od ljudi očekuju savršenu svetost. 

Mi od silnog društvenog pritiska i religijskog straha, gušimo svoj logični razum koji sa razlogom upozorava na opasnost iskrivljene religije.

I tako ugušeni (pogotovog ugušenog uma i srca) smo pogodni za manipulaciju.

Jer ako u jednoj stvari ugušimo svoj zdravi razum, ugušit ćemo ga i u drugim stvarima.

A ako u jendoj stvari gušimo srce/savijest, gušit ćemo ga i u drugim slučajevima.

Čovjeka ugušenog razuma je lako najerati da napravi nešto suludo, a čovjeka ugušenog srca je lako najerati da učini nešto zlo. 

Religigije zbog svoje iskrivljenosti nas drže u klopci iskrivljehih i opasnih vjerovanja.

Držati nekoga u laži je manipulacija čiji je cilj, iskorištavanje čovjeka.

 Manipuacija je suština nemorala.

Osim što nas uče iskrivljeno, ne nude odgovore na pitanja koja proizlaze iz te iskrivljensoti.

I čak u duhu zabranjuju pitanja.  

Propitkivanje "moralne" religije, smatra se "nemoralnim".

Kada se u jednom slučaju zlo smatra moralnim, i u drugim slučajevima će se tako smatrati.

Postavljanje logičkih i smislenih pitanja smatra se zavedenošću, a slijepo vjerovanje smatra se: biti na pravom putu.

Od svega nedostaje put kako pobjdeiti zlo.

To religija formalno očekuje, ali neformalno ne želi.

Da čovjek postane savršen u mudrosti više ga nebi mogla manipulirati iskrivljenim vjerovanjima.

Da bi čovjek pobijedio zlo mora ga se učiti uviđati.

Kad čovjek nauči uviđati zlo, tj .razlikvoati dobro i zlo, počeo bi zlo pobjeđivati u sebi u u okolini.

Počeo bi rušiti svoje osobno zlo i svjetski poredak koji se se ljudima prodaje pod dobro.

To se radi  tako da im se uz  zlo u paketu nudi bezbroj nemoralnih užitaka, kao ujetni zaslađiva. I ljudi tako lako prihvaćaju zlo. 

 

Iskrivljenje Kršćanstva:


U početku su postojale dva osnovna vjerovanja koja su za bazu uzimala Krista.

1. Kristovo kršćanstvo: Mistici, Katari, Bogumili, Patareni, Puritani, Minnesinferi, Minestreli..

2. RKC -  svojevrsno iskrivljeno ogledalo Krista.

Špijun židovskog sinedriona - apostol Petar -  u Rimu  osniva  RKC da bi diskreditirao Krista.

RKC osnovan s ciljem da izbriše istinsko sjećanje na Krista i Kristovu crkvu.

 

Illuminati:

Iluminati su u početku bili preporođeni Katari, izvorno bili bratstvo sljedbenika Katara.

Morali su se skrivati jer ih jer progonio Vatiakan. Samo iz tog razloga su bili tajno društvo. Mozart je bio jedan od njih.

Vatikan bio poznat po svojim trovanjima i likvidacijama svetaca i sljedbenika Krista.

RKC je otkrila i eliminirala Iluminate te ih diskreditirala time što je preuzela je njihove ime i u okviru toga imena nastavljala prakticirati zvjestva samo na drugačiji način.

Vatikan je kao i svjetske vlasti (i sve institucije) u zavjetu s reptilima.

Vatikan je glavni kvartir Reptiloida-Humanoida.

 

Metde demona Jahve


Nekolicina ljudi inkvizira, kolje i likvidira, istrebljuje, proganja nasljednike pomazanika, briše  istinsku crkvu, zameće sjećanje na i nju i prisvaja sebi njezine karakteristike.

Ukoliko ne uspije potpuno izbrisati sjećanje na istinsku crkvui pomazanika(e), prikazuje ju u ružnom svjetlu.

Ukoliko ne može prikazat pomazanika u ružnom svjetlu, ne izbrisati sjećanje na njega nego ga pripisati sebi. 

PRINCIP: likvidiraj, izbriši, pokradi oskvrni, stvori  lažnu crkvu.

Ona stvara razdor izvana među ljudima kao i unutar čovjeka.

Ona ne ubija samo izvana, one koji ju ne priznaju.

Ona ubija i u čovjeku ono što ju ne priznaje.

I čini ga umno i srdačno osakečenim robom.


 

Egipatski demon Jah:


Bog Jah potječe iz Egipta. To je tamo bio najzliji demon. Možete o njemu pročitati od Plutarha.

I Jahve kada biva kastriran od Horusa, gubi svoju silu zavođenja -  falogenitalnu sferu.

Njegov otac - otac tame - ga šalje u Izrael da tamo utemelji vjeru, koja će mu prinositi krvave žrtve i tako mu vratiti snagu.

Prikazuje se prorocima kao bog. Krvave žrtve trebaju jahu - jaldabaotu - da bi povratio moć zavođenja i evo zaveo je pola ekumene.


Vatikan:

Vatican - (vatis-can) - prijevod - "vodena zmija koju se štuje".

Vatis (=ona koju štuju) i can (=serpant, vodena zmija).

Mir vs. Rim

Amor vs. Roma

2ooo godina pola ekumene nasilno pokršteno štuje reptila.

Strai zavjet nema veze s bogom već s Jahom, koji naređuje narodu židovskom, vršiti genocide nad drugim narodima.

Kao što Krist ispravno tumači Jah je lažc i čovjekoubojica.

On laže utoliko što tvrdi da je Bog.

Dakle u bibliji se priča o zmiji koja se štuje kao Bog (vatican).

Religija Jaha ljudima čini da žive u limbičnom strahu,

zatvara ih niskim stropom i oduzima slobodu

da spozvavaju srcem i Premudrošću,

i time negrira čovjeka kao dijete istinskog Oca Čiste Ljubavi.


bezargumenata @ 14:30 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
četvrtak, srpanj 14, 2011
Humoristično Vjerovanje:

...Jedno krštenje za osiromašenje čovjeka

Poričem oca svezloga, stvoritelja pakla i zemlje, oca nevoljenog neobožavanog, i neštovanog, u strahu kontempliranog,

koji ne poznaje ni ljubav ni dobrotu, ni mir ni čistoću, niti mudrost,

koji u bludi nad bezdanom, proklinjući čovjeka, i sa oblaka velegrada  sije misli najbludnije i najzlije u srca onih koji mu se sa strahom pokravaju. Njegovo zlo se širi nad zlatnim dolinama i pretvara ih u crvene od krvi.

U homofobnom strahu pred njim velikim čudovištem, slijepo i bez razmišljanja mu se pokoravaju ljudi, muhe u njegovoj mreži, crnoj bludnoj i zlobnoj udovici.

 

Humoristični oče naš:

nebulozama iz biblije poljuljani

u zastrašujuću vjeru silom ukršteni,

usuđujemo se govoritini:

samozvani religijski idolu,

koji nisi na nebesima,

ne sveti se ime tvoje,

ne daj bože da dođe kraljevstvo tvoje,

ne daj bože da bude volja tvoja,

ne daj bože da bude na zemlji kao u tvom kraljevstvu,

tvoj kruh bludni miči od nas.

ne proklinjemo tebe, kao što ti proklinješ adama i evu.

I ne uvodi nas u napast, pička ti materina.

nego izvedi nas iz svoje uzurpacije.

jer tvoje nije ni kraljevstvo ni slava ni moć u vijeke vjekova.

amen.

 

Humoristični anđele čuvaru mili:

Elohim uzurpatoru mrski

Svojom snagom tak si drski

Usprkos mom nemudrom zavjetu stobom

Ne želim biti tvojim robom

A kad ponovo na zemlju siđem

Želim tebe da zaobiđem

Da se ondje u miru mogu

Vječno klanjat dragom bogu

 

Humoristična Opredobrositva djevice Marijo:

O beskrajno zli samozvan bože elohim

Kao što se nije nikada čulo

Da si ti ikome pomogao

Tko se tebi za pomoć obratio

Tvoj zagovor zaprosio

Ovim obečanjem obodrujem ja

I bježim od tebe glavom bez obzira

Pred tobom eto stojim ja bogočovjek

I razgnjevljujem se

Ne proklinji više ljudski rod

Nego milostivo pljuni na sebe

I vrati se u pakao amen

 

Humorističan Svet (dio liturgije):

Prokelt prokelt proklet bog

Gospodin plašitelj ovaca

Pun je pakao i zemlja tvojeg smrada

Sramota, saramota smramota u niskosti

Proklet proklet proklet koji se predstvlja u ime gospodnje

Pun je pakao i zemlja tvojih laži

bezargumenata @ 11:57 |Komentiraj | Komentari: 0
S one strane Biblije
Nema zapisa.
Brojač posjeta
4877
Stranice na hrvatskom
Istinska religija:
  • Prema Vedama prava duhovnost je lišena požude, pohlepe, zavisti, ljutnje, iluzije i ludila. Ona je potpuno čista potreba duše nemotivirana bilo kakvim egoističnim motivima. Nije ju lako prepoznati jer je ovo svijet varalica i prevarenih.
 
Index.hr
Nema zapisa.